پشتیبانی

دزدگیر و ردیاب خودرو کارمن


اگر دستگاه دزدگیر و ردیاب  کارمن شما از تاریخ 30/8/92 روی سایت بروز نمی شود ابتدا به شماره سیم کارتی که در کارمن گذاشتید تماس بگیرید و اگر دستگاه روشن بود با شماره کاربر اول(مدیر)این پیامک را به دستگاه ارسال کنید.

#AAAAC0:088.198.007.113:7080
 
 
لازم به ذکر است اگر رمز دزدگیر و ردیاب کارمن را که در ابتدا  AAAA بوده است را عوض کردید رمز را که به رنگ قرمز نشان داده شده است حتما تغییر دهید سپس خودرو خود را روشن کرده و بعد از 10 دقیقه به سایت مراجعه کنید .

اگر باز هم اطلاعات بروز نشده بود حتما با شرکت تماس بگیرید.

ردیاب خودرو GP-20

اگر دستگاه ردیاب خودرو GP-20  شما از تاریخ 30/8/92 روی سایت بروز نمی شود ابتدا به شماره سیم کارتی که در کارمن گذاشتید تماس بگیرید و اگر دستگاه روشن بود با شماره کاربر اول(مدیر)این پیامک را به دستگاه ارسال کنید.

#AAEDI188.198.7.113,80
 
 
لازم به ذکر است اگر رمزردیاب  GP-20 را که در ابتدا  AA بوده است را عوض کردید رمز را که به رنگ قرمز نشان داده شده است حتما تغییر دهید سپس خودرو خود را روشن کرده و بعد از 10 دقیقه به سایت مراجعه کنید .
 
اگر باز هم اطلاعات بروز نشده بود حتما با شرکت تماس بگیرید
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری